Huishoudelijk reglement

  

Huishoudelijk Reglement van Rij- en menvereniging de Maresca Ruiters te Maarheeze                                                 

 

➢ De rij- en menvereniging draagt de naam: de Maresca Ruiters en is gevestigd in Maarheeze.

➢ Bij geschillen, waarin de statuten en/of huishoudelijk reglement of de algemene vergadering niet voorziet, beslist het bestuur.

➢ Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen. Alle bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering voor de tijd van drie jaar.

➢ De Maresca Ruiters kent actieve rijdende leden, ereleden en Vrienden van de Maresca Ruiters. Ereleden betalen geen contributie. Bestuursleden krijgen een korting op de contributie, zijnde het lidmaatschap van de KNHS.

➢ Nieuwe leden dienen zich schriftelijk aan te melden als lid bij de secretaris. Het bestuur heeft de bevoegdheid om een nieuw lid aan te nemen of te weigeren. ➢ Wanneer het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

➢ Men kan actief lid zijn indien men een paard of pony ter beschikking heeft.

➢ Ieder nieuw lid krijgt 1 maand proeftijd.

➢ Aanmelding van actieve leden houdt tevens in dat het lid na 1 maand wordt aangemeld bij de KNHS.

➢ Nieuwe leden betalen eenmalig €25,00 entreegeld.

➢ Nieuwe leden kunnen slechts lid worden als zij bij andere KNHS verenigingen al hun financiële verplichtingen hebben voldaan en hiervan ook schriftelijk bewijs kunnen aantonen.

➢ Alvorens een lid wordt uitgeschreven dient hij eventuele financiële achterstanden in contributie, inschrijfgelden, e.d. te hebben betaald.

➢ Contributie wordt vooraf voor het gehele jaar geïnd en is geïndexeerd conform de KNHS. Het contributiejaar loopt van januari tot januari.

➢ Indien leden tussentijds hun lidmaatschap definitief opzeggen, wordt het desbetreffende kwartaal volledig betaald. De overige kwartalen van het betreffende jaar worden kwijtgescholden. De KNHS kosten worden hierbij wel doorberekend aan het lid en dienen voor het gehele jaar betaald te worden.

RIJVERENIGING “DE MARESCA RUITERS” E-mail: info@marescaruiters.nl www.marescaruiters.nl

➢ Opzeggen lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris vóór 15 november van dat jaar, anders wordt het lidmaatschap automatisch bij de KNHS met een jaar verlengd.

➢ Het bestuur kan het lidmaatschap van een lid beëindigen bij het niet naleven van bepalingen, zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en/of het huishoudelijk reglement.

➢ De instructeurs worden door het bestuur benoemd en ontslagen.

➢ Inschrijvingen en betalingen voor concoursen worden door de leden zelf verzorgd.

➢ De startpas wordt door de leden zelf bij de KNHS aangevraagd en dient ook rechtstreeks aan de KNHS betaald te worden. Bij de aanvraag van de startpas kan het bestuur ondersteunen.

➢ Elk lid is verplicht om te helpen op de wedstrijd die georganiseerd wordt door de vereniging. Indien een lid verhinderd is, dient deze vervanging te regelen of is het mogelijk de hulp af te kopen. Hiervoor wordt €25,00 in rekening gebracht bij het desbetreffende lid.

➢ Wanneer een combinatie voor een wedstrijd heeft ingeschreven, maar er niet aan deelneemt, dient hij de kosten hiervan toch te voldoen.

➢ Ieder combinatie is het toegestaan privélessen te nemen bij de instructeur van hun keuze.

➢ Tijdens de instructielessen dient men zich te houden aan de aanwijzingen van de instructeur. Bij het niet nakomen is de instructeur bevoegd om stappen te ondernemen in overleg met het bestuur.

➢ Bij verhindering van deelname aan de instructielessen is men verplicht zich tijdig af te melden.

➢ Men is verplicht om tijdens instructielessen, die georganiseerd worden door de vereniging, een veiligheidscap te dragen.

➢ Combinaties kunnen gratis gebruik maken van de faciliteiten op de buitenaccommodatie.

➢ Het bestuur is bevoegd om het huishoudelijk reglement aan te vullen c.q. te wijzigen. Het wordt echter pas van kracht wanneer het artikel door de algemene vergadering is goedgekeurd.

➢ Bij de algemene vergadering d.d 22-03-2019 zijn deze regels besproken en aangenomen, en wordt ieder lid geacht deze regels te respecteren, c.q. te handhaven. Het huishoudelijk reglement van 7-02-2014 komt hiermee te vervallen.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­